Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Introducció

La Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la qual es reconeixen les llengües de signes espanyoles i es regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva i sordcegues, fa referència en la seva exposició de motius a "l'exigència de publicitat com a tret inherent de l'Estat de Dret, a través del qual les normes han de ser accessibles a tota la ciutadania [...]", el que posa de manifest la necessitat ineludible d'abordar treballs com el que ara es materialitzen per a la nostra Constitució que, com a norma bàsica i fonamental d'Estat, constitueix la pedra angular sobre la qual pivota tot l'ordenament jurídic espanyol.

Mitjançant la publicació de la Constitució Espanyola de 1978 en llengua de signes espanyola i llengua de signes catalana es fa un pas importantíssim en l'esforç de portar el contingut del nostre marc jurídic de convivència a les persones sordes, que haurà de tenir la seva continuació en la publicació de les lleis i normes fonamentals i bàsiques que sustenten tot l'entramat legal que permet el desenvolupament d'una societat lliure i democràtica, fent-ho així plenament accessible a les persones sordes.

Per a la comunitat sorda del nostre país s'elimina així un obstacle més facilitant l'accés a la nostra Constitució que servirà sens dubte per promoure i facilitar el coneixement del seu contingut ampliant de manera notable les possibilitats reals de les persones sordes per a l'exercici ple dels seus drets i deures, alhora que facilitarà una millor comprensió del nostre ordenament jurídic.

Cobren ple sentit així les disposicions de la Llei 27/2007 en tant que s'avança un pas més en la materialització en la pràctica de les seves previsions i disposicions en relació al reconeixement legal les llengües de signes espanyoles, no obstant la qual cosa, encara s'han de donar nous passos en el llarg i difícil recorregut de la normalització en el sentit més ampli de les llengües de signes espanyoles. Alhora, la llengua de signes, en tant que llengua natural de les persones sordes, dóna així un nou exemple de maduresa i plena validesa per a la transmissió d'informació i coneixement, plenament equiparable a quaLSCvol altra llengua.

Finalment, la present versió de la Constitució Espanyola en llengua de signes espanyola i llengua de signes catalana es constitueix com un poderós instrument que facilitarà a les persones sordes no només el coneixement de la nostra norma fonamental sinó també la plena comprensió dels seus continguts i la seva relació amb la seva vida quotidiana.

facebooktwitter