Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL I. Dels drets i deures fonamentals
CAPÍTOL I. Dels espanyols i els estrangers

CAPÍTOL I. Dels espanyols i els estrangers
Article 11. Nacionalitat

  • La nacionalitat espanyola s'adquireix, es conserva i es perd d'acord amb el que estableix la llei.
  • Ningún espanyol d'origen podrà ser privat de la seva nacionalitat.
  • Estat podrà concertar tractats de doble nacionalitat amb els països iberoamericans o amb aquells que hagin tingut o tinguin una vinculació particular amb Espanya. En aquests mateixos països, encara que no reconeguin als seus ciutadans un dret recíproc, els espanyols podran naturalitzar sense perdre la nacionalitat d'origen.

CAPÍTOL I. Dels espanyols i els estrangers
Article 12. Majoria d'edat: 18 anys

Els espanyols són majors d'edat als divuit anys

CAPÍTOL I. Dels espanyols i els estrangers
Article 13. Drets dels estrangers

  • Els estrangers gaudiran a Espanya de les llibertats públiques que garanteix el Títol present en els termes que estableixin els tractats i la llei.
  • Solamente els espanyols seran titulars dels drets reconeguts en l'article 23, llevat d'allò que, amb criteris de reciprocitat, fos establert per tractat o per llei per al dret de sufragi actiu i passiu en les eleccions municipals.
  • La extradició només es concedirà en compliment d'un tractat o d'una llei, d'acord al principi de reciprocitat. Queden exclosos de l'extradició els delictes polítics i no seran considerats com a tals els actes de terrorisme.
  • La llei establirà els termes en què els ciutadans d'altres països i els apàtrides podran gaudir del dret d'asil a Espanya.
facebooktwitter