Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL VIII. De l'organització territorial de l'Estat
CAPÍTOL II. De l'Administració local

TÍTOL VIII. De l'organització territorial de l'Estat
CAPÍTOL II. De l'Administració local
Article 140. Autonomia i democràcia municipal

La Constitució garanteix l'autonomia dels municipis. Els quals gaudiran de personalitat jurídica plena. El seu govern i administració correspon als respectius ajuntaments, integrats pels batlles i els regidors. Els regidors seran elegits pels veïns del municipi mitjançant sufragi universal, igual, lliure, directoy secret, en la forma establerta per la llei. Els alcaldes seran elegits pels regidors o pels veïns. La llei regularà les condicions en què sigui procedent el règim de consell obert.

TÍTOL VIII. De l'organització territorial de l'Estat
CAPÍTOL II. De l'Administració local
Article 141. Les províncies. les illes

  • La província és una entitat local amb personalitat jurídica pròpia, determinada per l'agrupació de municipis i la divisió territorial per al compliment de les activitats de l'Estat. Qualsevol alteració dels límits provincials haurà de ser aprovada per les Corts Generals mitjançant llei orgànica.
  • El govern i l'administració autònoma de les províncies seran encomanats a Diputacions o altres Corporacions de caràcter representatiu.
  • Es podran crear agrupacions de municipis diferents de la província.
  • En els arxipèlags, les illes tindran a més la seva administració pròpia en forma de Cabildos o Consells.

TÍTOL VIII. De l'organització territorial de l'Estat
CAPÍTOL II. De l'Administració local
Article 142. Les Hisendes locals

Les Hisendes locals hauran de disposar dels mitjans suficients per a l'exercici de les funcions que la llei atribueix a les Corporacions respectives i es nodriran fonamentalment de tributs propis i de participació en els de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

facebooktwitter