Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL III. De les Corts Generals
Capítol I. De les Cambres

Capítol I. De les Cambres
Article 66. Corts Generals: potestat legislativa i control del Govern

 • Les Corts Generals representen el poble espanyol i són formades pel Congrés dels Diputats i el Senat.
 • Les Corts Generals exerceixen la potestat legislativa de l'Estat, n'aproven els pressuposts, controlen l'acció del Govern i tenen les altres competències que els atribueixi la Constitució.
 • Les Corts Generals són inviolables.

Capítol I. De les Cambres
Article 67. El mandat parlamentari

 • Ningú podrà ser membre de totes dues Cambres simultàniament, ni acumular l'acta d'una Assemblea d'una Comunitat Autònoma amb la de Diputat al Congrés.
 • Els membres de les Corts Generals no estaran lligats per mandat imperatiu.
 • Les reunions de Parlamentaris que se celebrin sense convocatòria reglamentària no vincularan les Cambres i no podran exercir les funcions ni ostentar-ne els privilegis.

Capítol I. De les Cambres
Article 68. El Congrés dels Diputats, Sistema electoral i quatre anys de legislatura

  El Congrés dels Diputats

 • El Congrés es compon d'un mínim de 300 i un màxim de 400 Diputats, elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, en els termes que estableixi la llei. sistema electoral
 • La circumscripció electoral és la província. Les poblacions de Ceuta i Melilla seran representades cadascuna d'elles per un Diputat. La llei distribuirà el nombre total de Diputats, assignarà una representació mínima inicial a cada circumscripció i distribuirà els altres en proporció a la població.
 • Quatre anys de legislatura

 • L'elecció es farà a cada circumscripció atenent criteris de representació proporcional.
 • El Congrés és elegit per quatre anys. El mandat dels Diputats acaba quatre anys després de la seva elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.
 • Són electors i elegibles tots els espanyols que estiguin en ple ús dels seus drets políticos.La llei reconeixerà i l'Estat facilitarà l'exercici del dret de sufragi als espanyols que es trobin fora del territori d'Espanya.
 • Les eleccions tindran lloc entre els trenta i els seixanta dies des de l'acabament del mandat. El Congrés electe haurà de ser convocat dins els vint dies següents a la celebració de les eleccions.
 •  

Capítol I. De les Cambres
Article 69. El Senat, Cambra de representació territorial

  El Senat, Cambra de representació territorial

 • El Senat és la Cambra de representació territorial.
 • A cada província elegiran quatre Senadors per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret pels votants de cadascuna d'elles, en els termes que assenyali una llei orgànica.
 • A les províncies insulars, cada illa o agrupació d'illes, amb Cabildo o Consell Insular, constituirà una circumscripció a efecte de l'elecció de Senadors, corresponent tres a cadascuna de les illes majors -Gran Canària, Mallorca i Tenerife i un a cadascuna de les illes o agrupacions: Eivissa-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote i La Palma.
 • Les poblacions de Ceuta i Melilla elegiran cadascuna dos Senadors.

 • Les comunitats autònomes designaran a més un Senador i encara un altre per cada milió d'habitants del seu territori respectiu. La designació correspondrà a l'Assemblea Legislativa o, si no, a l'òrgan col·legiat superior de la Comunitat Autònoma, d'acord amb el que estableixin els Estatuts, que asseguraran, en tot cas, la representació proporcional.
 • Quatre anys de legislatura

 • El Senat és elegit per quatre anys. El mandat dels Senadors acaba quatre anys després de la seva elecció o el dia de la dissolució de la Cambra.
 •  

Capítol I. De les Cambres
Article 70. Incompatibilitats i inelegibilitats

 • La llei electoral determinarà les causes d'inelegibilitat i incompatibilitat dels Diputats i Senadors, les quals comprendran, en tot cas:
  a) Els components del Tribunal Constitucional.
  b) Els alts càrrecs de l'Administració de l'Estat que determini la llei, amb l'excepció dels membres del Govern.
  c) El Defensor del Poble.
  d) Als magistrats, jutges i fiscals en actiu.
  e) Als militars professionals i membres de les Forces i Cuerposde Seguretat i Policia en actiu.
  f) Als membres de les Juntes Electorals.
 • La validesa de les actes i de les credencials dels membres de totes dues Cambres restarà sotmesa al control judicial en els termes que estableixi la llei electoral.

Capítol I. De les Cambres
Article 71. Inviolabilitat i immunitat parlamentàries

 • Els diputats i senadors gaudiran d'inviolabilitat per les opinions manifestades en l'exercici de les seves funcions.
 • Durant el període del seu mandat els Diputats i Senadors gaudiran també d'immunitat i només podran ser detinguts en cas de delicte flagrant. No podran ser inculpats ni processats sense la prèvia autorització de la Cambra respectiva.
 • En les causes contra Diputats i Senadors serà competent la Sala Penal del Tribunal Suprem.
 • Els Diputats i els Senadors percebran una assignació que serà fixada per les Cambres respectives.

Capítol I. De les Cambres
Artículo72. Reglaments de les Cambres

 • Les Cambres estableixen els propis reglaments, aproven autònomament els seus pressupostos i, de comú acord, regulen l'estatut del personal de les Corts Generals. Els reglaments i la reforma seran sotmesos a una votació final sobre la totalitat, la qual requerirà la majoria absoluta.
 • Les Cambres elegeixen els presidents respectius i els altres membres de les Meses. Les sessions conjuntes seran presidides pel President del Congrés i es regiran per un Reglament de les Corts Generals aprovat per majoria absoluta de cada Cambra.
 • Els presidents de les Cambres exerceixen en nom d'aquestes tots els poders administratius i les facultats de policia a l'interior de les seves respectives seus.

Capítol I. De les Cambres
Article 73. Sessions de les Cambres

 • Les Cambres es reuniran anualment en dos períodes ordinaris de sessions: el primer, de setembre a desembre, i el segon de febrer a juny.
 • Les Cambres podran reunir-se en sessions extraordinàries a petició del Govern, de la Diputació Permanent o de la majoria absoluta dels membres de qualsevol de les Cambres. Les sessions extraordinàries hauran de ser convocades amb un ordre del dia determinat i seran closes després d'haver-lo exhaurit.

Capítol I. De les Cambres
Article 74. Sessions i conjuntes de les Cambres

  sessions

 • Les Cambres es reuniran en sessió conjunta per a exercir les competències no legislatives que el Títol II atribueix expressament a les Corts Generals.
 • Conjuntes de les Cambres

 • Les decisions de les Corts Generals previstes en els articles 94, 1; 145, 2, i 158, 2, s'adoptaran per majoria de cadascuna de les Cambres. En el primer cas, el procediment s'iniciarà pel Congrés, i en els altres dos, pel Senat. En tots dos casos, si no hi hagués acord entre el Senat i el Congrés, s'intentarà obtenir per una Comissió Mixta composta per un mateix nombre de Diputats i Senadors. La Comissió presentarà un text que serà votat per les dues Cambres. Si no s'aprova en la forma establerta, decidirà el Congrés per majoria absoluta.
 •  

Capítol I. De les Cambres
Article 75. El Ple i les comissions de les Cambres

 • Les Cambres funcionaran en Ple i per comissions.
 • Les Cambres podran delegar a les Comissions Legislatives Permanents l'aprovació de projectes o proposicions de llei. El Ple, això no obstant, podrà requerir en qualsevol moment el debat i votació de qualsevol projecte o proposició de llei que hagi estat objecte d'aquesta delegació.
 • Queden exceptuats del que disposa l'apartat anterior la reforma constitucional, les qüestions internacionals, les lleis orgàniques i de bases i els pressupostos generals de l'Estat.

Capítol I. De les Cambres
Article 76. Comissió d'investigació

 • El Congrés i el Senat i, si és el cas, totes dues Cambres conjuntament, podran nomenar Comissions d'investigació sobre qualsevol assumpte d'interès públic. Les conclusions obtingudes no seran vinculants per als Tribunals ni afectaran les resolucions judicials, sense perjudici que el resultat de la investigació sigui comunicat al Ministeri Fiscal per a elejercicio, quan sigui procedent, de les accions oportunes.
 • Serà obligatori de comparèixer a requeriment de les Cambres. La llei regularà les sancions que puguin imposar-se per incompliment d'aquesta obligació.

Capítol I. De les Cambres
Article 77. Peticions a les Cambres

 • Les Cambres poden rebre peticions individuals i col·lectives, sempre per escrit, resta prohibida la presentació directa per manifestacions ciutadanes.
 • Les Cambres poden trametre al Govern les peticions que rebin. El Govern està obligat a explicar-se sobre el seu contingut, sempre que les Cambres ho exigeixin.

Capítol I. De les Cambres
Article 78. Diputacions Permanents

 • A cada Cambra hi haurà una Diputació Permanent composta per un mínim de vint-, que representaran els grups parlamentaris, en proporció a la seva importància numèrica.
 • Les Diputacions Permanents seran presidides pel President de la Cambra respectiva i tindran per funcions la que preveu l'article 73, la d'assumir les facultats que corresponguin a les Cambres, d'acord amb els articles 86 i 116, en el cas que aquestes haguessin estat dissoltes o n'hagués expirat el mandat, i la de vetllar pels poders de les Cambres, quan aquestes no estiguin reunides.
 • Havent finit el mandat o en cas de dissolució, les Diputacions Permanents continuaran exercint les seves funcions fins a la constitució de les noves Corts Generals.
 • Reunida la Cambra corresponent, la Diputació Permanent donarà compte dels assumptes tractats i de les seves decisions.

Capítol I. De les Cambres
Article 79. Adopció d'acords

 • Per adoptar acords, les Cambres han d'estar reunits reglamentàriament i amb assistència de la majoria dels seus membres.
 • Aquests acords, per ser vàlids, hauran de ser aprovats per la majoria dels membres presents, sens perjudici de les majories especials que estableixin la Constitució o les lleis orgàniques i les que per a elecció de persones estableixin els Reglaments de les Cambres.
 • El vot dels Senadors i Diputats és personal i indelegable

Capítol I. De les Cambres
Article 80. Publicitat de les sessions

Les sessions plenàries de les Cambres seran públiques, excepte acord en contra de cada Cambra, adoptat per majoria absoluta o de conformitat amb el Reglament.

facebooktwitter