Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Disposicions transitòries

Disposicions transitòries
Primera. Iniciativa d’elaboració de l’Estatut d’Autonomia pels òrgans preautonòmics

En els territoris dotats d’un règim provisional d’autonomia, els seus òrgans col·legiats superiors, per mitjà d’un acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres, podran substituir la iniciativa que l’apartat 2 de l’article 143 atribueix a les Diputacions Provincials o als òrgans interinsulars corresponents.

Disposicions transitòries
Segona.

Els territoris que en el passat haguessin plebiscitat afirmativament projectes d’Estatut d’Autonomia i en el moment de promulgar aquesta Constitució comptin amb règims provisionals d’autonomia, podran procedir immediatament en la forma prevista per l’apartat 2 de l’article 148, sempre que ho acordin així, per majoria absoluta, els òrgans preautonòmics col·legiats superiors, els quals hauran de comunicar-ho al Govern. El projecte d’Estatut serà elaborat d’acord amb allò que estableix l’article 151, número 2, a convocatòria de l’òrgan col legiat preautonòmic.

Disposicions transitòries
Tercera.

La iniciativa del procés autonòmic per part de les Corporacions locals o dels seus membres, prevista per l’apartat 2 de l’article 143, s’entén que és diferida, amb tots els seus efectes, fins a la celebració de les primeres eleccions locals sota la vigència de la Constitució.

Disposicions transitòries
Quarta. Navarra

  • En el cas de Navarra, i a efectes de la seva incorporació al Consell General Basc o al règim autonòmic basc que el substitueixi, en lloc del que estableix l’article 143 de la Constitució, la iniciativa correspon a l’Òrgan Foral competent, el qual adoptarà la seva decisió per majoria dels membres que el componen. Per tal que la dita iniciativa sigui vàlida, caldrà, a més, que la decisió de l’Òrgan Foral competent sigui ratificada per un referèndum convocat expressament a aquest efecte, i aprovat per majoria dels vots vàlids emesos
  • Si la iniciativa no reeixís, només es podrà tornar a produir en un altre període de mandat de l’Òrgan Foral competent, i en qualsevol cas, quan hagi transcorregut el termini mínim que estableix l’article 143.

Disposicions transitòries
Cinquena. Ceuta i Melilla

Les ciutats de Ceuta i Melilla podran constituir-se en Comunitats Autònomes en el cas que ho decideixin així els seus respectius Ajuntaments, per mitjà d’un acord adoptat per la majoria absoluta dels seus membres i, si ho autoritzen les Corts Generals, mitjançant una llei orgànica, en els termes previstos per l’article 144.

Disposicions transitòries
Sisena.

Si es trameten a la Comissió de Constitució del Congrés diversos projectes d’Estatut, seran dictaminats per l’ordre en què hi haguessin entrat, i el termini de dos mesos a què es refereix l’article 151 començarà a comptar des que la Comissió acabi l’estudi del projecte o projectes de què successivament hagi conegut.

Disposicions transitòries
Setena. Dissolució dels organismes provisionals autonòmics

Els organismes provisionals autonòmics es consideraran dissolts en els casos següents:

a)Una vegada hagin estat constituïts els òrgans que estableixin els Estatuts d’autonomia aprovats conformement a aquesta Constitució.

b)En el supòsit que la iniciativa del procés autonòmic no arribés a reeixir per tal com no complís els requisits previstos a l’article 143.

c) Si l’organisme no hagués exercit el dret que li reconeix la disposició transitòria primera dins el termini de tres anys.

Disposicions transitòries
Vuitena. Les actuals Cambres i el Govern una vegada aprovada la Constitució

  • Després de l’entrada en vigor de la present Constitució, les Cambres que l’han aprovat assumiran les funcions i les competències que s’hi assenyalen respectivament per al Congrés i per al Senat, sense que en cap cas el seu mandat s’estengui més enllà del 15 de juny de 1981.
  • A l’efecte del que estableix l’article 99, la promulgació de la Constitució es considera com a supòsit constitucional en el qual és procedent d’aplicar-lo. A aquest efecte, a partir de la dita promulgació s’obrirà un període de trenta dies per a l’aplicació del que disposa el dit article.
    Durant aquest període, l’actual President del Govern, que assumirà les funcions i les competències que la Constitució estableix per a aquest càrrec, podrà optar per usar de la facultat que li reconeix l’article 115 o bé donar pas, amb la seva dimissió, a l’aplicació del que estableix l’article 99; en aquest darrer cas restarà en la situació prevista en l’apartat 2 de l’article 101.
  • En cas de dissolució, d’acord amb el que preveu l’article 115 i si no s’hagués produït legalment allò que preveuen els articles 68 i 69, caldrà aplicar a les eleccions les normes vigents anteriorment, amb les úniques excepcions que en allò que fa referència a inelegibilitats i incompatibilitats s’aplicarà directament allò que preveu l’incís segon de la lletra b) de l’apartat 1 de l’article 70 de la Constitució i el que aquesta mateixa disposa respecte a l’edat de votar i el que estableix l’article 69.3.

Disposicions transitòries
Novena. Primera renovació del Tribunal Constitucional

Als tres anys d’haver estat elegits per primera vegada els membres del Tribunal Constitucional es designarà per sorteig un grup de quatre membres de la mateixa procedència electiva que hagi de cessar i ser renovat. A aquest únic efecte, es consideraran agrupats com a membres de la mateixa procedència els dos designats a proposta del Govern i els dos que procedeixen de la formulada pel Consell General del Poder Judicial. Després d’un segon període de tres anys es renovarà pel mateix procediment un dels dos grups no afectats pel sorteig anterior. Des d’aquell moment la renovació s’ajustarà al que estableix el número 3 de l’article 159.

facebooktwitter