Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 97. El Govern

El Govern dirigeix la política interior i exterior, l'Administració civil i militar i la defensa de l'Estat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d'acord amb la Constitució i les lleis.

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 98. Composició i estatut del Govern

La delegació legislativa

 • El Govern es compon del President, dels Vicepresidents, si s'escau, dels Ministres i dels altres membres que estableixi la llei.
 • El President dirigeix l'acció del Govern i coordina les funcions dels altres membres d'aquest, sens perjudici de la competència i responsabilitat directa d'aquells en la seva gestió.
 • Els membres del Govern no podran exercir funcions representatives que les pròpies del mandat parlamentari, ni qualsevol altra funció pública que no derivi del seu càrrec ni cap activitat professional o mercantil.
 • La llei regularà l'Estatut i les incompatibilitats dels membres del Govern.

 

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 99. Nomenament del President del Govern i el vot d'investidura

 • Després de cada renovació del Congrés dels Diputats, i en els altres casos en què sigui procedent, el Rei, prèvia consulta amb els representants designats pels grups polítics amb representació parlamentària, ia través del President del Congrés, proposarà un candidat a la Presidència del Govern.
 • El candidat proposat conformement al que preveu l'apartat anterior exposarà davant el Congrés dels Diputats el programa polític del Govern que pretengui formar i demanarà la confiança de la Cambra.
 • Si el Congrés dels Diputats, pel vot de la majoria absoluta dels seus membres, atorgava la seva confiança al dit candidat, el Rei el nomenarà President. De no obtenir la dita majoria, la mateixa proposta a nova votació quaranta-vuit hores després de l'anterior, i la confiança s'entendrà atorgada si obtenia la majoria simple.
 • Si efectuades les esmentades votacions no s'atorgués la confiança per a la investidura, es tramitaran successives propostes en la forma prevista en els apartats anteriors.
 • Si transcorregut el termini de dos mesos, a partir de la primera votació d'investidura, cap candidat hagués obtingut la confiança del Congrés, el Rei dissoldrà totes dues Cambres i convocarà noves eleccions amb la ratificació del president del Congrés.

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 100. Nomenament dels Ministres

Els altres membres del Govern seran nomenats i remoguts pel Rei, a proposta del seu president.

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 101. Cessament del Govern

 • El Govern cessa després de la celebració d'eleccions generals, en els casos de pèrdua de la confiança parlamentària previstos a la Constitució, o per dimissió o defunció del seu President.
 • El Govern cessant continuarà en funcions fins a la presa de possessió del nou Govern

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 102. Responsabilitat dels membres del Govern

 • La responsabilitat criminal del President i dels altres membres del Govern serà exigible, si escau, davant la Sala Penal del Tribunal Suprem.
 • Si l'acusació fos per traïció o per qualsevol delicte contra la seguretat de l'Estat en l'exercici de les seves funcions, només podrà ser plantejada per iniciativa de la quarta part dels membres del Congrés, i amb l'aprovació de la majoria absoluta d'aquesta.
 • La prerrogativa reial de gràcia no serà aplicable a cap dels supòsits del present article.

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 103. L'Administració Publica i estatut dels funcionaris públics

L'Administració Publica

 • L'Administració pública serveix amb objectivitat els interessos generals i actua d'acord amb els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, amb submissió plena a la llei i al Dret.
 • Els òrgans de l'Administració de l'Estat són creats, regits i coordinats d'acord amb la llei.
 • Estatut dels funcionaris públics

 • La llei regularà l'estatut dels funcionaris públics, l'accés a la funció pública d'acord amb els principis de mèrit i capacitat, les peculiaritats de l'exercici del seu dret a sindicació, el sistema d'incompatibilitats i les garanties per a la imparcialitat en l'exercici de les seves funcions.

 

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 104. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat

 • Les forces i cossos de seguretat, sota la dependència del Govern, tindran per missió protegir el lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana.
 • Una llei orgànica determinarà les funcions, els principis bàsics d'actuació i estatuts de les Forces i Cossos de seguretat.

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 105. Participació dels ciutadans

La llei regularà:

a) L'audiència dels ciutadans, directament oa través de les organitzacions i associacions reconegudes per la llei, en el procediment d'elaboració de les disposicions administratives que els afectin.

b) L'accés dels ciutadans als arxius i registres administratius, salvant el que afecti la seguretat i defensa de l'Estat, l'esbrinament dels delictes i la intimitat de les persones.

c) El procediment a través del qual han de els actes administratius, garantint, quan sigui procedent, l'audiència de la persona interessada.

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 106. Control judicial de l'administració

 • Els Tribunals controlen la potestat reglamentària i la legalitat de l'actuació administrativa, així com la submissió d'aquesta als fins que la justifiquen.
 • Els particulars, en els termes establerts per la llei, tindran dret a ser indemnitzats per tota lesió que pateixin en qualsevol dels seus béns i drets, llevat dels casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament dels serveis públics.

TÍTOL IV.Del Govern i de l'Administració
Article 107. El Consell d'Estat

El Consell d'Estat és l'òrgan consultiu suprem del Govern. Una llei orgànica regularà la composició i competència

facebooktwitter