Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL I. Dels drets i deures fonamentals
CAPÍTOL IV. De les garanties de les llibertats i drets fonamentals

CAPÍTOL IV. De les garanties de les llibertats i drets fonamentals
Article 53. Tutela de les llibertats i drets i recurs d'empara

    Tutela de les llibertats i drets

  • Els drets i llibertats reconeguts en el Capítol II d'aquest títol vinculen tots els poders públics. Només per llei, que en tot cas haurà de respectar el seu contingut essencial, podrà regular-se l'exercici d'aquests drets i llibertats, que seran tutelades d'acord amb el que preveu l'article 161, 1, a).
  • Recurs d'empara

  • Qualsevol ciutadà podrà demanar la tutela de les llibertats i drets reconeguts en l'article 14 i la Secció 1ª. del Capítol II davant els Tribunals ordinaris per un procediment basat en els principis de preferència i sumarietat i, si escau, a través del recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional. Aquest últim recurs serà aplicable a l'objecció de consciència reconeguda en l'article 30.
  • El reconeixement, el respecte i la protecció dels principis reconeguts en el Capítol III informaran la legislació positiva, la pràctica judicial i l'actuació dels poders públics. Només podran ser al·legats davant la jurisdicció ordinariade acord amb el que disposin les lleis que els desenvolupin.

CAPÍTOL IV. De les garanties de les llibertats i drets fonamentals
Article 54. El Defensor del Poble

Una llei orgànica regularà la institució del Defensor del Poble, com a alt comissionat de les Corts Generals, designat per aquestes per a defensar els drets compresos en aquest Títol; a aquest efecte podrà supervisar l'activitat de l'Administració, donant compte a les Corts Generals .

facebooktwitter