Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL I. Dels drets i deures fonamentals
CAPÍTOL II. Drets i llibertats
Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 30. Servei militar i objecció de consciència

 • Els espanyols tenen el dret i el deure de defensar Espanya.
 • La llei fixarà les obligacions militars dels espanyols i regularà, amb les degudes garanties, l'objecció de consciència, així com les altres causes d'exempció del servei militar obligatori, podent imposar, si escau, una prestació social substitutòria.
 • Podrà establir-se un servei civil per al compliment de fins d'interès general.
 • Mitjançant una llei podran regular-se els deures dels ciutadans en els casos de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 31. Sistema tributari

 • Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.
 • La despesa pública realitzarà una assignació equitativa dels recursos públics, i la programació i execució respondran als criteris d'eficiència i economia.
 • Només es podran establir prestacions personals o patrimonials de caràcter públic d'acord amb la llei.

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 32. Matrimoni

 • L'home i la dona tenen dret a contreure matrimoni amb plena igualtat jurídica.
 • La llei regularà les formes de matrimoni, l'edat i capacitat per a contreure'l, els drets i deures dels cònjuges, les causes de separació i dissolució i els seus efectes.

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 33. Dret a la propietat

 • Es reconeix el dret a la propietat privada i a l'herència.
 • La funció social d'aquests drets en delimitarà el contingut, d'acord amb les lleis.
 • Ningú podrà ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o interès social, mitjançant la corresponent indemnització i de conformitat amb el que disposen les lleis.

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 34. Dret de fundació

 • Es reconeix el dret de fundació per a fins d'interès general, d'acord amb la llei.
 • Regirà també per a les fundacions el que disposen els apartats 2 i 4 de l'article 22.

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 35. El treball, dret i deure

 • Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el dret al treball, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través del treball ia una remuneració suficient per satisfer les seves necessitats i les de la seva família, sense que en cap cas pugui fer discriminació per raó de sexe.
 • La llei regularà un estatut dels treballadors.

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 36. Col·legis Professionals

La llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels Col·legis Professionals i l'exercici de les professions titulades. L'estructura interna i el funcionament dels Col·legis hauran de ser democràtics.

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 37. Convenis i conflictes laborals

 • La llei garantirà el dret a la negociació col·lectiva laboral entre els representants dels treballadors i empresaris, així com la força vinculant dels convenis.
 • Es reconeix el dret dels treballadors i dels empresaris a adoptar mesures de conflicte col·lectiu. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret, sense perjudici de les limitacions que pugui establir, inclourà les garanties precises per a assegurar el funcionament dels serveis essencials de la comunitat.

Secció II. Dels drets i deures dels ciutadans
Article 38. Llibertat d'empresa. Economia de mercat

Es reconeix la llibertat d'empresa en el marc de l'economia de mercat. Els poders públics garanteixen i protegeixen el seu exercici i la defensa de la productivitat, d'acord amb les exigències de l'economia general i, si escau, de la planificació.

facebooktwitter