Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL I. Dels drets i deures fonamentals
CAPÍTOL II. Drets i llibertats
Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 15. Dret a la vida

Tots tenen dret a la vida ia la integritat física i moral, sense que, en cap cas, puguin ser sotmesos a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants. Resta abolida la pena de mort, llevat d'allò que puguin disposar les lleis penals militars per a temps de guerra.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 16. Llibertat ideològica i religiosa

 • Es garanteix la llibertat ideològica, religiosa i de culte dels individus i les comunitats sense més limitació, quan siguin manifestats, que la necessària per al manteniment de l'ordre públic protegit per la llei.
 • Ningú podrà ser obligat a declarar sobre la seva ideologia, religió o creences.
 • Cap confessió tindrà caràcter estatal. Els poders públics tindran en compte les creences religioses de la societat espanyola i mantindran les consegüents relacions de cooperació amb l'Església Catòlica i les altres confessions.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 17. Dret a la llibertat personal

 • Tota persona té dret a la llibertat ia la seguretat. Ningú pot ser privat de la seva llibertat, sinó amb l'observança del que estableix aquest article i en els casos i en la forma prevists en la llei.
 • La detenció preventiva no podrà durar més del temps estrictament necessari per a la realització dels esbrinaments tendents a l'esclariment dels fets, i, en tot cas, en el termini màxim de setanta-dues hores, el detingut haurà de ser posat en llibertat oa disposició de l'autoritat judicial.
 • Tota persona detinguda ha de ser informada de formainmediata, i de manera que li sigui comprensible, dels seus drets i de les raons de la seva detenció, i no podrà ser obligada a declarar. Es garanteix l'assistència d'advocat al detingut en les diligències policials i judicials, en la forma que la llei estableixi.
 • La llei regularà un procediment d'habeas corpus per tal de posar immediatament a disposició judicial tota persona detinguda il·legalment. Així mateix, es determinarà per llei el termini màxim de durada de la presó provisional.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 18. Dret a la intimitat. Inviolabilitat del domicili

 • Es garanteix el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge.
 • El domicili és inviolable. Cap entrada o registre podrà fer-se en ell sense consentiment del titular o resolució judicial, llevat del cas de delicte flagrant.
 • Es garanteix el secret de les comunicacions i, especialment, de les postals, telegràfiques i telefòniques, excepte resolució judicial. La llei limitarà l'ús de la informàtica per garantir l'honor i la intimitat personal i familiar dels ciutadans i el ple exercici dels seus drets.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 19. Llibertat de residència i circulació

Els espanyols tenen dret a elegir lliurement la residència ia circular pel territori nacional. Així mateix, tenen dret a entrar i sortir lliurement d'Espanya en els termes que la llei estableixi. Aquest dret no podrà ser limitat per motius polítics o ideològics.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 20. Llibertat d'expressió

 • Es reconeixen i protegeixen els drets:

  a) A expressar i difondre lliurement els pensaments, idees i opinions mitjançant la paraula, l'escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció. b) A la producció i creació literària, artística, científica i tècnica.

  c) A la llibertat de càtedra.

  d) A comunicar o rebre lliurement informació veraç per qualsevol mitjà de difusió. La llei regularà el dret a la clàusula de consciència i al secret professional en l'exercici d'aquestes llibertats.

 • L'exercici d'aquests drets no pot restringir-se mitjançant cap tipus de censura prèvia.
 • La llei regularà l'organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l'Estat o de qualsevol entitat pública i garantirà l'accés a aquests mitjans dels grups socials i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües de Espanya.
 • Aquestes llibertats tenen el límit en el respecte als drets reconeguts en aquest Títol, en els preceptes de les lleis que el desenvolupin i, especialment, en el dret a l'honor, a la intimitat, a la pròpia imatge ia la protecció de la joventut i de la infància. Només podrà acordar-se el segrest de publicacions, gravacions i altres mitjans d'informació en virtut de resolució judicial.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 21. Dret de reunió

 • Es reconeix el dret de reunió pacífica i sense armes. L'exercici d'aquest dret no caldrà autorització prèvia.
 • En els casos de reunions en llocs de trànsit públic i de manifestacions caldrà comunicar prèviament a l'autoritat, que només podrà prohibir-les quan hi hagi motius fonamentats d'alteració de l'ordre públic, amb perill per a persones o béns.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 22. Dret d'associació

 • Es reconeix el dret d'associació.
 • Les associacions que cerquin finalitats o facin servir mitjans tipificats com a delicte són il·legals.
 • Les associacions emparades per aquest article hauran d'inscriure en un registre únicament a efectes de publicitat.
 • Les associacions només podran ser dissoltes o suspeses en les seves activitats en virtut de resolució judicial motivada.
 • Es prohibeixen les associacions secretes i les de caràcter paramilitar.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 23. Dret de participació

 • Els ciutadans tenen el dret a participar en els assumptes públics, directament o per mitjà de representants, lliurement elegits en eleccions periòdiques per sufragi universal.
 • Així mateix, tenen dret a accedir en condicions d'igualtat a les funcions i càrrecs públics, amb els requisits que les lleis.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 24. Protecció judicial dels drets

 • Totes les persones tenen dret a obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l'exercici dels seus drets i interessos legítims, sense que, en cap cas, pugui produir-se indefensió.
 • Tothom té dret al jutge ordinari predeterminat per la llei, a ser defensat i assistit per un lletrat, a ser informat de l'acusació formulada contra ell, a un procés públic sense dilacions indegudes i amb totes les garanties, a utilitzar els mitjans de prova pertinents per a la seva defensa, a no declarar contra si mateix, a no confessar-se culpable ia la presumpció d'inocencia.La llei regularà els casos en què, per raó de parentiu o de secret professional, no s'estarà obligat a declarar respecte de fets presumptament delictius .

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 25. Principi de legalitat penal i Treball remunerat per als reclusos

  Principi de legalitat penal

 • Ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment.
 • Treball remunerat per als reclusos

 • Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran orientades cap a la reeducació i reinserció social i no podran consistir en treballs forçats. El condemnat a pena de presó que estigués complint gaudirà dels drets fonamentals d'aquest Capítol, llevat dels que es trobin limitats expressament pel contingut del veredicte condemnatori, pel sentit de la pena i la llei penitenciària. En tot cas, tindrà dret a un treball remunerat i als beneficis corresponents dela Seguretat Social, així com l'accés a la cultura i al desenvolupament integral de la seva personalitat.
 • L'Administració civil no podrà imposar sancions que directament o subsidiàriament, impliquin privació de llibertat.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 26. Prohibició dels Tribunals d'Honor

  Principi de legalitat penal

 • Ningú pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que en el moment de produir-se no constitueixin delicte, falta o infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell moment.
 • Treball remunerat per als reclusos

 • Es prohibeixen els Tribunals d'Honor en l'àmbit de l'Administració civil i de les organitzacions professionals.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 27. Llibertat d'ensenyament, Dret a l'educació i Autonomia universitària

  Llibertat d'ensenyament

 • Tots tenen el dret a l'educació. Es reconeix la llibertat d'ensenyament.
 • L'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i llibertats fonamentals.
 • Els poders públics garanteixen el dret que assisteix els pares perquè els seus fills rebin la formació religiosa i moral que estigui d'acord amb les seves conviccions
 • Dret a l'educació

 • L'ensenyament bàsic és obligatori i gratuït.
 • Els poders públics garanteixen el dret de tots a l'educació, mitjançant una programació general de l'ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats i la creació de centres docents.
 • Es reconeix a les persones físiques i jurídiques la llibertat de creació de centres docents, dins el respecte als principis constitucionals.
 • Els professors, els pares i, si escau, els alumnes intervindran en el control i gestió de tots els centres sostinguts per l'Administració amb fons públics, en els termes que la llei estableixi.
 • Els poders públics inspeccionaran yhomologarán el sistema educatiu per garantir el compliment de les lleis.
 • Els poders públics ajudaran aquells centres docents que reuneixin els requisits que la llei estableixi.
 • Autonomia universitària

 • Es reconeix l'autonomia de les universitats, en la forma que la llei estableixi.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 28. Llibertat de sindicació i Dret a la vaga

  Llibertat de sindicació

 • Tothom té dret a sindicar-se lliurement. La llei podrà limitar o exceptuar l'exercici d'aquest dret a les Forces o Institucions armades o als altres cossos sotmesos a disciplina militar i regularà les peculiaritats del seu exercici per als funcionaris públics. La llibertat sindical comprèn el dret a fundar sindicats ia afiliar-s'hi a elecció, i el dret dels sindicats a formar confederacions ia fundar organitzacions sindicals internacionals oa afiliar-s'hi. Ningú podrà ser obligat a afiliar-se a un sindicat.
 • Dret a la vaga

 • Es reconeix el dret a la vaga dels treballadors per a la defensa dels seus interessos. La llei que reguli l'exercici d'aquest dret establirà les garanties precises per a assegurar el manteniment dels serveis essencials de la comunitat.

Secció I Dels drets fonamentals i de les llibertats públiques
Article 29. Dret de petició

 • Tots els espanyols tindran el dret de petició individual i col·lectiva, per escrit, en la forma i amb els efectes que determini la llei.
 • Els membres de les Forces o Institucions armades o dels cossos sotmesos a disciplina militar podran exercir aquest dret només individualment i d'acord amb el que disposa la seva legislació específica.
facebooktwitter