Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL III. De les Corts Generals
CAPÍTOL III. Dels tractats internacionals

CAPÍTOL III. Dels tractats internacionals
Article 93. Tractats internacionals

Mitjançant una llei orgànica es podrà autoritzar la celebració de tractats pels quals s'atribueixi a una organització o institució internacional l'exercici de competències derivades de la Constitució. Correspon a les Corts Generals o al Govern, segons els casos, la garantia del compliment d'aquests tractats i de les resolucions emanades dels organismes internacionals o supranacionals titulars de la cessió.

CAPÍTOL III. Dels tractats internacionals
Article 94. Autorització de les Corts per a determinats tractats internacionals

La delegació legislativa

 • La prestació del consentiment de l'Estat per a obligar-se per mitjà de tractats o convenis requerirà la prèvia autorització de les Corts Generals, en els següents casos:
  a) Tractats de caràcter polític.
  b) Tractats o convenis de caràcter militar.
  c) Tractats o convenis que afectin la integritat territorial de l'Estat o als drets i deures fonamentals establerts en el Títol I.
  d) Tractats o convenis que impliquin obligacions financeres per a la Hisenda Pública.
  e) Tractats o convenis que suposin modificació o derogació d'alguna llei o exigeixin mesures legislatives per a la seva execució.
 • El Congrés i el Senat seran informats immediatament de la conclusió dels altres tractats o convenis.

 

CAPÍTOL III. Dels tractats internacionals
Article 95. Els tractats internacionals i la Constitució

Les lleis de bases no podran en cap cas:

 • La celebració d'un tractat internacional que contingui estipulacions contràries a la Constitució exigirà la revisió constitucional.
 • El Govern o qualsevol de les Cambres pot requerir el Tribunal Constitucional perquè declari si existeix o no aquesta contradicció

CAPÍTOL III. Dels tractats internacionals
Article 96. Derogació i denúncia dels tractats i convenis

 • Els tractats internacionals vàlidament celebrats, un cop publicats oficialment a Espanya, formaran part de l'ordenament intern. Les seves disposicions només podran ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos tractats o d'acord amb les normes generals del Dret internacional.
 • Per a denunciar els tractats i convenis internacionals es farà servir el mateix procediment previst per a aprovar en l'article 94.
facebooktwitter