Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 108. Responsabilitat del Govern davant el Parlament

El Govern respon solidàriament de la seva gestió política davant el Congrés dels Diputats.

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 109. Dret d'informació de les Cambres

Les Cambres i les seves Comissions podran requerir, a través dels Presidents d'aquelles, la informació i l'ajut que necessitin del Govern i dels seus Departaments i de qualssevol autoritats de l'Estat i de les Comunitats Autònomes.

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 110. El Govern a les Cambres

 • Les Cambres i les seves Comissions poden requerir la presència dels membres del Govern.
 • Els membres del Govern tenen accés a les sessions de les Cambres ia les seves Comissions i la facultat de fer-s'hi escoltar, i podran demanar que hi informin els funcionaris dels seus Departaments.

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 111. Interpel·lacions i preguntes

 • El Govern i cadascun dels seus membres estan sotmesos a les interpel·lacions ia les preguntes que els formulin davant les Cambres. Per a aquesta classe de debat els Reglaments establiran un temps mínim setmanal.
 • Tota interpel·lació podrà donar lloc a una moció en la qual la Cambra manifesti la seva posició.

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 112. La qüestió de confiança

El President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, pot plantejar davant el Congrés dels Diputats la qüestió de confiança sobre el seu programa o sobre una declaració de política general. La confiança s'entendrà atorgada quan hi voti a favor de la mateixa la majoria simple dels Diputats.

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 113. Moció de censura

 • El Congrés dels Diputats pot exigir la responsabilitat política del Govern mitjançant l'adopció per majoria absoluta de la moció de censura.
 • La moció de censura haurà de ser proposada com a mínim per la desena part dels Diputats i haurà d'incloure un candidat a la Presidència del Govern.
 • La moció de censura no podrà ser votada fins a cinc dies de la presentació. En els dos primers dies d'aquest termini podran
 • presentar-se mocions alternatives. Si la moció de censura no fos aprovada pel Congrés, els signataris no podran presentar cap més durant el mateix període de sessions.

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 114. Dimissió del GobiernoArtículo 114. Dimissió del Govern

 • Si el Congrés nega la confiança al Govern, aquest presentarà la dimissió al Rei, procedint-se a continuació a la designació de President del Govern, segons el que disposa l'article 99.
 • Si el Congrés adopta una moció de censura, el Govern presentarà la dimissió al Rei i el candidat inclòs en aquella s'entén investit de la confiança de la Cambra als efectes que preveu l'article 99. El Rei el nomenarà President del Govern.

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 115. Dissolució de les cambres

 • El President del Govern, prèvia deliberació del Consell de Ministres, i sota la seva exclusiva responsabilitat, podrà proposar la dissolució del Congrés, del Senat o de les Corts Generals, que serà decretada pel Rei. El decret de dissolució fixarà la data de les eleccions.
 • La proposta de dissolució no podrà presentar-se quan estigui en tràmit una moció de censura.
 • No serà procedent cap nova dissolució abans que transcorri un any des de l'anterior, llevat del que disposa l'article 99, apartat 5.

TÍTOL V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals
Article 116. Estat d'alarma, Estat d'excepció i Estat de setge

  Estat d'alarma

 • Una llei orgànica regularà els estats d'alarma, d'excepció i de setge, i les competències i limitacions corresponents.
 • L'estat d'alarma serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en Consell de Ministres per un termini màxim de quinze dies, donant compte al Congrés dels Diputats, reunit immediatament a aquest efecte i sense l'autorització no podrà ser prorrogat dit termini. El decret determinarà l'àmbit territorial al qual s'estenen els efectes de la declaració.
 • Estat d'excepció

 • L'estat d'excepció serà declarat pel Govern mitjançant un decret acordat en Consell de Ministres, prèvia autorització del Congrés dels Diputats. L'autorització i proclamació de l'estat d'excepció haurà de determinar expressament els efectes d'aquest, l'àmbit territorial al qual s'estengui i la durada, que no podrà excedir de trenta dies, prorrogables per un termini igual, amb els mateixos requisits.
 • Estat de setge

 • L'estat de setge serà declarat per la majoria absoluta del Congrés dels Diputats, a proposta exclusiva del Govern. El Congrés en determinarà l'àmbit territorial, la durada i condicions.
 • No podrà ser la dissolució del Congrés mentre estiguin declarats alguns dels estats compresos en el present article, quedant automàticament convocades les Cambres no es trobessin en període de sessions. El seu funcionament, així com el dels altres poders constitucionals de l'Estat, no podran interrompre durant la vigència d'aquests estados.Disuelto el Congrés o expirat el seu mandat, es produís alguna de les situacions que donen lloc a qualsevol dels dits estats, les competències del Congrés seran assumides per la seva Diputació Permanent.
 • La declaració dels estats d'alarma, d'excepció i de setge no modificaran el principi de responsabilitat del Govern i desus agents reconeguts en la Constitució i en les lleis.
facebooktwitter