Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTULO X. De la reforma constitucional

TÍTULO X. De la reforma constitucional
Article 166. Reforma constitucional

La iniciativa de reforma constitucional s’exercirà en els termes previstos en els apartats 1 i 2 de l’article 87.

TÍTULO VII. Economía y Hacienda
Article 167.

  • Els projectes de reforma constitucional hauran de ser aprovats per una majoria de les tres cinquenes parts de cada una de les Cambres. Si no hi hagués acord entre totes dues, s’intentarà obtenir-lo mitjançant la creació d’una comissió de composició paritària de Diputats i Senadors que presentarà un text que serà votat pel Congrés i pel Senat.
  • En cas de no aconseguir-se l’aprovació mitjançant el procediment de l’apartat anterior, i sempre que el text hagués obtingut el vot favorable de la majoria absoluta del Senat, el Congrés, per majoria de les dues terceres parts, podrà aprovar la reforma.
  • Una vegada hagi estat aprovada la reforma per les Corts Generals, serà sotmesa a referèndum per tal de ser ratificada, sempre que ho demani una dècima part dels membres de qualsevol de les Cambres, dins dels quinze dies següents al de l’aprovació.

TÍTULO X. De la reforma constitucional
Artible 168.Reformes essencials de la Constitució

  • Si es proposava la revisió total de la Constitució o una de parcial que afectés el Títol Preliminar, el Capítol II, Secció 1a del Títol I, o el Títol II, es procedirà a l’aprovació del principi per majoria dels dos terços de cada Cambra, i a la dissolució immediata de les Corts.
  • Les Cambres elegides hauran de ratificar la decisió i procedir a l’estudi del nou text constitucional, que haurà de ser aprovat per majoria dels dos terços de les dues Cambres.
  • Aprovada la reforma per les Corts Generals, se sotmetrà a referèndum per a la seva ratificació.

TÍTULO X. De la reforma constitucional
Artículo 169.

No podrà iniciar-se la reforma constitucional en temps de guerra o de vigència d’algun dels estats previstos en l’article 116.

facebooktwitter