Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL VI. Del poder judicial

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 117. Independència de la justícia, Inamobilitat dels jutges i magistrats i Unitat jurisdiccional

  Independència de la justícia

 • La justícia emana del poble i és administrada en nom del Rei pels Jutges i Magistrats integrants del poder judicial, independents, inamovibles, responsables i sotmesos únicament a l'imperi de la llei.
 • Inamovibilitat dels jutges i magistrats

 • Els jutges i magistrats no podran ser remoguts, suspesos, traslladats ni jubilats més que per motiu de les causes i amb les garanties previstes en la llei.
 • L'exercici de la potestat jurisdiccional en tot tipus de processos, jutjant i fent executar el jutjat, correspon exclusivament als Jutjats i als Tribunals que les lleis, segons les normes de competència i de procediment que elles estableixin.
 • Els jutjats i tribunals no exerciran funcions altres que les que assenyala l'apartat anterior i les que els siguin atribuïdes per llei en garantia de qualsevol dret.
 • unitat jurisdiccional

 • El principi d'unitat jurisdiccional és la base de l'organització i funcionament dels Tribunals. La llei regularà l'exercici de la jurisdicció militar en l'àmbit estrictament castrense i en els supòsits d'estat de setge, d'acord amb els principis de la Constitució.
 • Es prohibeixen els Tribunals d'excepció.
 •  

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 118. Col·laboració amb la justícia

 • Obligació de complir les sentències i altres resolucions fermes dels Jutges i dels Tribunals i de prestar la col·laboració que aquests requereixin en el curs del procés i en l'execució del que s'ha resolt.

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 119. Gratuïtat de la justícia

 • La justícia serà gratuïta quan així ho disposi la llei i, en tot cas, a aquells que acreditin insuficiència de recursos per litigar.

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 120. Publicitat de les actuacions judicials

 • Les actuacions judicials seran públiques, amb les excepcions previstes per les lleis de procediment.
 • El procediment serà predominantment oral, sobretot en matèria criminal.
 • Les sentències seran sempre motivades i pronunciades en audiència pública.

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 121. Indemnització per errors judicials

Els danys causats per error judicial i els que siguin conseqüència del funcionament anormal de l'Administració de Justícia donaran dret a una indemnització a càrrec de l'Estat, d'acord amb la Llei.

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 122. jutjats i tribunals i Consell General del Poder Judicial

  Jutjats i Tribunals

 • La llei orgànica del poder judicial determinarà la constitució, el funcionament i govern dels jutjats i tribunals, i l'estatut jurídic dels Jutges i Magistrats de carrera, els quals formaran un cos únic, i del personal al servei de l'Administració de Justícia.
 • Consell General del Poder Judicial

 • El Consell General del Poder Judicial és l'òrgan de govern d'aquest. La llei orgànica n'establirà l'estatut i el règim d'incompatibilitats dels seus membres i les seves funcions, en particular, en matèria de nomenaments, ascensos, inspecció i règim disciplinari
 • El Consell General del Poder Judicial serà integrat pel president del Tribunal Suprem, que el presidirà, i per vint membres nomenats pel Rei per un període de cinc anys. D'aquests, dotze entre els Jutges i Magistrats de totes les categories judicials en els termes que estableixi la llei orgànica; quatre a proposta del Congrés dels Diputats, i quatre a proposta del Senat, elegits en tots dos casos per majoria de tres cinquenes parts dels seus membres, entre advocats i altres juristes, tots de competència reconeguda i amb més de quinze anys d'exercici en la seva professió.
 •  

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 123. El Tribunal Suprem

 • El Tribunal Suprem, amb jurisdicció a tot Espanya, és l'òrgan jurisdiccional superior en tots els ordres, llevat del que disposa en matèria de garanties constitucionals.
 • El president del Tribunal Suprem serà nombradopor el Rei, a proposta del Consell General del Poder Judicial, en la forma que determini la llei.

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 124. El Ministeri Fiscal i El fiscal general de l'Estat

  El ministeri fiscal

 • El Ministeri Fiscal, sens perjudici de les funcions encomanades a altres òrgans, té la missió de promoure l'acció de la justícia en defensa de la legalitat, dels drets dels ciutadans i de l'interès públic tutelat per la llei, d'ofici oa petició dels interessats, així com vetllar per la independència dels Tribunals i procurar davant ells la satisfacció de l'interès social.
 • El Ministeri Fiscal exerceix les seves funcions per mitjà d'òrgans propis d'acord amb els principis d'unitat d'actuació i dependència jeràrquica i amb subjecció, en tot cas, als de legalitat i imparcialitat.
 • El fiscal general de l'Estat

 • La llei regularà l'estatut orgànic del Ministeri Fiscal.
 • El fiscal general de l'Estat serà nomenat pel Rei, a proposta del Govern, escoltat el Consell General del Poder Judicial.

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 125. Institució del Jurat

Els ciutadans podran exercir l'acció popular i participar en l'Administració de Justícia mitjançant la institució del Jurat, en la forma i pel que fa a aquells processos penals que la llei determini, així com en els Tribunals consuetudinaris i tradicionals.

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 126. Policia judicial

La policia judicial depèn dels Jutges, dels Tribunals i del Ministeri Fiscal en les seves funcions d'indagació del delicte i de descobriment i assegurament del delinqüent, en els termes que la llei estableixi.

TÍTOL VI. Del poder judicial
Article 127. Incompatibilitats de jutges, magistrats i fiscals

 • Els jutges i magistrats, així com els fiscals, mentre restin en actiu, no podran exercir altres càrrecs públics ni pertànyer a partits polítics o sindicats. La llei establirà el sistema i modalitats d'associació professional dels Jutges, Magistrats i Fiscals.
 • La llei establirà el règim d'incompatibilitats dels membres del poder judicial, que haurà d'assegurar la total independència dels mateixos.
facebooktwitter