Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL III. De les Corts Generals
CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 81. Les lleis orgàniques

 • Són lleis orgàniques les relatives al desenvolupament dels drets fonamentals i de les llibertats públiques, les que aprovin els Estatuts d'Autonomia i el règim electoral general i les previstes per la Constitució.
 • L'aprovació, modificació o derogació de les lleis orgàniques exigeix la majoria absoluta del Congrés en una votació final sobre el conjunt del projecte.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 82. La delegació legislativa i refosa de textos legals

La delegació legislativa

 • Les Corts Generals podran delegar al Govern la potestat de dictar normes amb rang de llei sobre matèries determinades no incloses en l'article anterior.
 • La delegació legislativa haurà d'atorgar-se mitjançant una llei de bases quan tingui per objecte la formació de textos articulats o mitjançant una llei ordinària quan es tracti de refondre diversos textos legals en un de sol.
 • La delegació legislativa haurà d'atorgar-se al Govern de forma expressa per a una matèria concreta i amb fixació del termini per al seu exercici. La delegació s'esgota per l'ús que en faci el Govern amb la publicació de la norma corresponent. No podrà entendre concedida de manera implícita o per temps indeterminat. Tampoc podrà permetre'n la subdelegació a autoritats altres que el mateix Govern.
 • Les lleis de bases delimitaran precisament l'objecte i abast de la delegació legislativa i els principis i criteris que en regiran l'exercici.
 • Refosa de textos legals

 • L'autorització per a refondre textos legals determinarà l'àmbit normatiu a què es refereix el contingut de la delegació, especificant si es circumscriu a la mera formulació d'un text únic o si inclou la de regularitzar, aclarir i harmonitzar els textos legals que han de ser refosos.
 • Sense perjudici de la competència pròpia dels Tribunals, les lleis de delegació podran establir en cada cas fórmules addicionals de control.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 83. Limitació a les lleis de bases

Les lleis de bases no podran en cap cas:

a) Autoritzar la modificació de la pròpia llei de bases.

b) Facultar per a dictar normes amb caràcter retroactiu.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 84.

Quan una proposició de llei o una esmena és contrària a una delegació legislativa vigent, el Govern té la facultat per oposar-se a la seva tramitació. En aquest supòsit, podrà presentar una proposició de llei per a la derogació total o parcial de la llei de delegació.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 85. Decrets Legislatius

Les disposicions del Govern que continguin legislació delegada rebran el títol de decrets legislatius.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 86. Decrets-lleis i la seva convalidació

 • En cas d'extraordinària i urgent necessitat, el Govern podrà dictar disposicions legislatives provisionals que prendran la forma de decrets llei i que no podran afectar l'ordenament de les institucions bàsiques de l'Estat, als drets, deures i llibertats dels ciutadans regulats en el Títol I, el règim de les Comunitats autònomes ni el Dret electoral general.
 • Els decrets llei hauran de ser sotmesos immediatament a debat i votació de totalitat al Congrés dels Diputats, convocat a aquest efecte si no estigués reunit, en el termini dels trenta dies següents a la promulgació. El Congrés haurà de pronunciar-se expressament dins aquest termini sobre la convalidació o derogació, per la qual cosa el Reglament establirà un procediment especial i sumari.
 • Durant el termini establert en l'apartat anterior, les Corts podran tramitar com a projectes de llei pel procediment d'urgència.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 87. Iniciativa legislativa, iniciativa legislativa de Comunitats Autònomes i iniciativa legislativa popular

iniciativa legislativa

 • La iniciativa legislativa correspon al Govern, al Congrés i al Senat, d'acord amb la Constitució i els Reglaments de les Cambres. Iniciativa legislativa de Comunitats Autònomes
 • Les Assemblees de les Comunitats Autònomes podran demanar al Govern l'adopció d'un projecte de llei o remetre a la Mesa del Congrés una proposició de llei i delegar davant aquesta Cambra un màxim de tres membres de l'Assemblea encarregats de defensar.
 • Iniciativa legislativa popular

 • Una llei orgànica regularà les formes d'exercici i requisits de la iniciativa popular per a la presentació de proposicions de llei. En tot cas, s'exigiran no menys de 500.000 signatures acreditades. No serà procedent aquesta iniciativa en matèries pròpies de llei orgànica, tributàries o de caràcter internacional ni en allò que pertany a la prerrogativa de gràcia.

 

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 88. Projectes de llei

Els projectes de llei seran aprovats pel Consell de Ministres, el qual els sotmetrà al Congrés, acompanyats d'una exposició de motius i dels antecedents necessaris per a pronunciar-s'hi.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 89. Proposicions de llei

  sessions

 • La tramitació de les proposicions de llei serà regulada pels Reglaments de les Cambres, sense que la prioritat deguda als projectes de llei impedeixi l'exercici de la iniciativa legislativa en els termes regulats per l'article 87.
 • Les proposicions de llei que, d'acord amb l'article 87, prengui en consideració el Senat, seran trameses al Congrés per al seu tràmit en aquest com a tal proposició.
 •  

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 90. Actuació legislativa del Senat

 • Aprovat un projecte de llei ordinària o orgànica pel Congrés dels Diputats, el President donarà compte immediatament al President del Senat, el qual el sotmetrà a la deliberació d'aquest.
 • El Senat, en el termini de dos mesos, a partir del dia de la recepció del text, pot, mitjançant missatge motivat, oposar el seu veto o introduir-hi esmenes. El veto haurà de ser aprovat per majoria absoluta. El projecte no podrà ser sotmès al Rei perquè el sancioni sense que el Congrés ratifiqui per majoria absoluta, en cas de veto, el text inicial, o per majoria simple, transcorreguts dos mesos des de la interposició del mateix, o es pronunciï sobre les esmenes , acceptant-les o no per majoria simple.
 • El termini de dos mesos que el Senat per a vetar o esmenar el projecte es reduirà al de vint dies naturals en els projectes declarats urgents pel Govern o pel Congrés dels Diputats.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 91. Sanció i promulgació de les lleis

El Rei sancionarà en el termini de quinze dies les lleis aprovades per les Corts Generals, i les promulgarà i n'ordenarà la publicació immediata.

CAPÍTOL II.De l'elaboració de les lleis
Article 92. Referèndum

 • Les decisions polítiques d'especial transcendència podran ser sotmeses a referèndum consultiu de tots els ciutadans.
 • El referèndum serà convocat pel Rei a proposició del President del Govern, prèviament autoritzada pel Congrés dels Diputats.
 • Una llei orgànica regularà les condicions i el procediment de les diverses modalitats de referèndum previstes en aquesta Constitució.
facebooktwitter