Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL I. Dels drets i deures fonamentals
CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 39. Protecció a la família ia la infància

 • Els poders públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la família.
 • Els poders públics asseguren, així mateix, la protecció integral dels fills, iguals davant la llei amb independència de la seva fili ació, i de les mares, sigui quin sigui el seu estat civil. La llei farà possible la investigació de la paternitat.
 • Els pares han de prestar assistència de tota mena als fills tinguts dins o fora del matrimoni, durant la minoria d'edat i en els altres casos en què legalment procedeixi.
 • Els nens gaudiran de la protecció prevista en els acords internacionals que vetllen pels seus drets.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 40. Redistribució de la renda. Plena ocupació i formació professional. Jornada i descans laboral

  Redistribució de la renda. plena ocupació

 • Els poders públics promouran les condicions favorables per al progrés social i econòmic i per a una distribució de la renda regional i personal més equitativa, dins el marc deuna política d'estabilitat econòmica. De manera especial, realitzaran una política orientada a la plena ocupació.
 • Formació professional. Jornada i descans laboral

 • Així mateix, els poders públics fomentaran una política que garanteixi la formació i readaptació professionals; vetllaran per la seguridade higiene en el treball i garantiran el descans necessari, mitjançant la limitació de la jornada laboral, les vacances periòdiques retribuïdes i la promoció de centres adequats.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 41. Seguretat Social

Els poders públics mantindran un règim públic de Seguretat Social per a tots els ciutadans que garanteixi l'assistència i prestacions socials suficients davant situacions de necessitat, especialment, en cas d'atur. L'assistència i prestacions complementàries seran lliures.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 42. Emigrants

L'Estat vetllarà especialment per la salvaguarda dels drets econòmics i socials dels treballadors espanyols a l'estranger i orientarà la seva política cap al seu retorn.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 43. Protecció a la salut i foment de l'esport

  Protecció a la salut

 • Es reconeix el dret a la protecció de la salut.
 • Correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública a través de mesures preventives i de les prestacions i serveis necessaris. La llei establirà els drets i deures de tots al respecte.
 • Foment de l'esport

 • Els poders públics fomentaran l'educació sanitària, l'educació física i l'esport. Així mateix, han de facilitar l'adequada utilització de l'oci.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 44. Accés a la cultura

 • Els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, a la qual tots tenen dret.
 • Els poders públics promouran la ciència i la investigació científica i tècnica en benefici de l'interès general.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 45. Medi ambient. Qualitat de vida

 • Tots tenen el dret a gaudir d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, així com el deure de conservar-lo.
 • Els poders públics vetllaran per la utilització racional de tots els recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat col·lectiva.
 • Per als qui violin el que disposa l'apartat anterior, en els termes que la llei fixi s'establiran sancions penals o, en el seu cas, administratives, així com l'obligació de reparar el dany causat.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 46. Conservació del patrimoni artístic

Els poders públics han de garantir la conservació i promouran l'enriquiment del patrimoni històric, cultural i artístic dels pobles deEspaña i dels béns que l'integren, qualsevol que sigui el règim jurídic i la titularitat. La llei penal sancionarà els atemptats contra aquest patrimoni.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 47. Dret a l'habitatge. Utilització del sòl

Tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat. Els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, regulant la utilització del sòl d'acord amb l'interès general per impedir l'especulació.

La comunitat participarà en les plusvàlues que generi l'acció urbanística dels ens públics.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 48. Participació de la joventut

Els poders públics han de promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 49. Atenció als disminuïts físics

Els poders públics realitzaran una política de previsió, tractament, rehabilitació i integració dels disminuïts físics, sensorialesy psíquics, als quals prestaran l'atenció especialitzada que requereixin i els empararan especialment per al gaudi dels drets que aquest Títol atorga a tots els ciutadans.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 50. Tercera edat

Els poders públics han de garantir, mediantepensiones adequades i periòdicament actualitzades, la suficiència econòmica als ciutadans durant la tercera edat. Així mateix, i amb independència de les obligacions familiars, en promouran el benestar mitjançant un sistema de serveis socials que atendran els seus problemes específics de salut, habitatge, cultura i oci.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 51. Defensa dels consumidors

 • Els poders públics garantiran la defensa dels consumidors i usuaris, protegint, mitjançant procediments eficaços, la seguretat, la salut i els legítims interessos econòmics dels mateixos.
 • Els poders públics promouran la informació i l'educació dels consumidors i usuaris, en fomentaran les organitzacions i les escoltaran en les qüestions que puguin afectar-los, en els termes que la llei estableixi.
 • En el marc del que disposen els apartats anteriors, la llei regularà el comerç interior i el règim d'autorització de productes comercials.

CAPÍTOL III. Dels principis rectors de la política social i econòmica
Article 52. Organitzacions professionals

La llei regularà les organizacionesprofesionales que contribueixin a la defensa dels interessos econòmics que els siguin propis. La seva estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics.

facebooktwitter