Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

TÍTOL PRELIMINAR

TÍTOL PRELIMINAR
Article 1. La sobirania resideix en el poble

  • Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
  • La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l'Estat.
  • La forma política de l'Estat espanyol és la Monarquia parlamentària.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 2. Unitat de la Nació i dret a l'autonomia

La Constitució es fonamenta en la indissoluble unitat de la Nació espanyola, pàtria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a l'autonomia de les nacionalitats i regions que la integren i la solidaritat entre totes elles.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 3. El castellà i les altres llengües espanyoles

  • El castellà és la llengua espanyola oficial de l'Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-la i el dret a usar-la.
  • Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus Estatuts.
  • La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un patrimoni cultural que serà objecte d'especial respecte i protecció.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 4. La bandera d'Espanya i les de les comunitats autònomes

  • La bandera d'Espanya és formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella; la groga és de doble amplada que cadascuna de les vermelles
  • Els estatuts podran reconèixer banderes i ensenyes pròpies de les Comunitats Autònomes. Aquestes s'utilitzaran juntament amb la bandera d'Espanya en els seus edificis públics i en els actes oficials.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 5. Madrid, capital

La capital de l'Estat és la vila de Madrid.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 6. Partits polítics

Els partits polítics expressen el pluralisme polític, concorren a la formació i manifestació de la voluntat popular i són instrument fonamental per a la participació política. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució ia la llei. La seva estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 7. Sindicats i associacions empresarials

Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribueixen a la defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constitució ia la llei. La seva estructura interna i funcionament hauran de ser democràtics.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 8. Forces Armades

  • Les Forces Armades, constituïdes per l'Exèrcit de Terra, l'Armada i l'Exèrcit de l'Aire, tenen com a missió garantir la sobirania i independència d'Espanya, defensar la seva integritat territorial i l'ordenament constitucional.
  • Una llei orgànica regularà les bases de l'organització militar de conformitat amb els principis de la present Constitució.

TÍTOL PRELIMINAR
Article 9. Respecte a la llei. Llibertat i igualtat. garanties jurídiques

Respecte a la llei

Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució ia la resta de l'ordenament jurídic.

Llibertat i igualtat

Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.

garanties jurídiques

La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la interdicció de l'arbitrarietat dels poders públics.

facebooktwitter